ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 10:46

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2012''Περί καταρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2013''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Απόφασης: 293/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       Ημερ.   -//- : 21/12/2012

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 24/2012 από 21/12/2012.

 

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 21ην Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 7565/17-12-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα τέσσερα -14- μέλη, ήτοι :

 

1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος 2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος 3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος 4. Μελπομένη Βασιλείου,Γραμματέας 5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος 6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος 7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος 8.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος 9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος 10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος 11.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος, 12.Απόστολος Καρακατσάνης, σύμβουλος 13.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος 14.Δροσάκης Κων/νος, σύμβουλος

                           Απόντες

1.ΒάΙος Μαλαματένιος, 2.-Θεοδώρου Χαρίκλεια, 3.Βασίλειος Καλογιάννης

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Περί καταρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 "Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των δήμων εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Πρου/σμό.Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του επισυνάπτονται σε αυτό ως παράρτημα".

Με το αρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) ορίζονται τα εξής "1.Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμων οφείλουν δύο τουλάχιστον μήνες πρίν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπισθή με τα κάθε είδους έσοδα του πρου/σμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2.α Αν ο δήμος ή η κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της κοινότητας.

β.Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται, αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα

τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατο (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα απο αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου."

Σύμφωνα με την περίπτ.γ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 3/2012 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αλοννήσου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας δημοτικός σύμβουλος Π. Βλάικος είπε "Το Τεχνικό Προγραμμα είναι πενιχρό, δεν υπάρχουν νέα έργα τα περισσότερα είναι συνεχιζόμενα, δεν υπάρχουν χρήματα. Ετσι δεν θα γίνουν έργα στον δήμο, χρήματα δεν έχουν έρθει και πρέπει όλοι να κινηθούμε πρός όλες τις κατευθύνσεις για να έρθουν χρήματα στον δήμο"

Ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης είπε "Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι θα θέλαμε περισσότερα χρήματα, για πρώτη φορά όμως δεν θα γίνουν έργα από τακτικά έσοδα του δήμου. Το τεχνικό Πρόγραμμα είναι υλοποιήσιμο

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ' άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.

Το άρθρο 208 του Ν.3463/06

Τις σχετικές προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος.

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012, ως ακολούθως:

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Τ Ο Υ Σ   2013

   
   

 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (από τακτικά έσοδα Δήμου)

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ {από Ειδικευμένα προηγούμενων ετών}

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

   

 

 

 

 

 

 

   

10.    

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ - Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

   

10.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ   (Χώροι υγιεινής, κιγκλιδώματα, κλπ) {Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ./Ολοκλήρωση Δημ.Καταστήματος (5.586,78€) και ΣΑΤΑ 2011 (6.328,22€)}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

11.915,00 €

0,00 €

11.915,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

15.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

   

15.7321.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα 11 Α { Συνεχιζόμενο - Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΣΑΕΠ 117) και ΟΣΚ ΑΕ (ΣΑΕ 048/6 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ04860002)}(Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012)

 

 3.000,00 €

1.850.000,00 €

1.853.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

3.000,00 €

1.850.000,00 €

1.853.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

20.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ - Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ

   

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΟΡΡΑΧΗ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013 (20.000,00€)}

 

20.000,00 €

 

20.000,00 €

   

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012)}

 

1.000,00 €

 

1.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

21.000,00 €

0,00 €

21.000,00 €

   

 

 

 

 

 

 

   

25.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ

   

25.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010 (1.271,56 €) και ΣΑΤΑ 2013 (5.528,44 €)}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΙΝΑ) ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2009 (5.687,43 €) και ΣΑΤΑ 2010 (1.112,57 €)/ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013 (4.471,56 €) και ΥΠ.ΕΣ./ΕΠΕΝΔ. & ΕΡΓΑ Ν.3756/2009 (2.328,44 €) / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ}

 

6.800,00 €

 

6.800,00 €

 

25.7312.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ προς ΒΟΤΣΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ) ΚΛΠ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

32.315,00 €

0,00 €

32.315,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν   Ε Ρ Γ Ω Ν

   

30.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012}

 

11.915,00 €

 

11.915,00 €

 

30.7323.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ {Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2011 (35.000€), ΣΑΤΑ 2009 (70.000€) }

 

105.000,00 €

 

105.000,00 €

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΘΕΡΑΣ" ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ {Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010 (3.475,88€), ΣΑΤΑ 2011 (20.864,12 €), ΣΑΤΑ 2012 (30.430,00 €)}

 

54.770,00 €

 

54.770,00 €

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Ε.Π. {Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ.Ε.Π.}

 

16.698,34 €

 

16.698,34 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

0,00 €

188.383,34 €

0,00 €

188.383,34 €

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Λ Ο Ι Π Ε Σ     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

   

70.7331.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2007}

 

469,81 €

 

469,81 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2008}

 

2.793,58 €

 

2.793,58 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ, ΕΣΩΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, κλπ) { Συνεχιζόμενο - Χρηματοδότηση: ΕΠΙΣΚ./ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΣΑΤΑ 2009 (8.786,90€), ΕΠΙΣΚ./ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΣΑΤΑ 2011 (2.366,44€), ΥΠ.ΕΣ./ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν2880/01 (4.353,46€), ΥΠ.ΕΣ./ ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2009 (18.353,08€), ΥΠ.Ε.Σ/ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ (2.140,12€), ΥΠ.ΕΣ./ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2007 (16.960,02€), ΥΠ.Ε.Σ./ΣΥΤ.-ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2008 (4.140€)}

899,98 €

57.100,02 €

 

58.000,00 €

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ {Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Σ/ΣΥΝΤ.-ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ --- (15.000,00 €)}

 

15.000,00 €

 

15.000,00 €

 

70.7331.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ   {Συνεχιζόμενο-Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ. / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ}

 

5.437,93 €

 

5.437,93 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

899,98 €

80.801,34 €

0,00 €

81.701,32 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο

899,98 €

337.414,68 €

1.850.000,00 €

2.188.314,66 €

 
                       

 

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον Ελεγκτή νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2012

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                          

Αναγνώστου Ζαφειρούλα         Αγάλλου         Νικόλαος

                              Βασιλείου       Μελπομένη

                               Παπαχρήστου     Κων/νος-Ορέστης

                               Αναγνώστου       Παναγιώτης

                               Καλογιάννης     Μιχαήλ

                              Σουτζούκης       Βασίλειος

                               Μπεσίνης         Φίλιππος

                               Παπαβασιλείου   Παναγιώτης

                               Βλάικος         Παναγιώτης

                               Αναγνώστου       Μιχαήλ

                               Δροσάκης         Κων/νος

                               Καλογιάννης     Δημήτριος

                               Απόστολος       Καρακατσάνης

 

Διαβάστηκε 2120 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 13:19
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2012''Περί καταρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2013''